Nyheter

Projekt

Om Total

Det är högt i tak på kontoret. Tillsammans undersöker vi arkitekturens möjligheter utifrån det projektspecifika. Vi låter arbetet genomsyras av kreativitet och behåller nyfikenheten. Tack vare bredd och kompetens kan vi förverkliga visioner. Vi materialiserar drömmar. Vårt team är sammansatt av arkitekter, planerare, ingenjörer och landskapsarkitekter.
Vi arbetar tvärdisciplinärt och använder alla kompetenser kontoret har. Vi har förmågan och erfarenheten att genomföra riktigt stora projekt.
Tillsammans ska vi forma en hållbar arkitektur bortom det förutsägbara”, så lyder vår slogan. Den ska hjälpa oss och våra samarbetspartners att utveckla en kvalitet i projekten som gör alla stolta och nöjda lång tid framöver.
Med ledorden tillsammans, hållbar och arkitektur vill vi tala om att vi gör projekt tillsammans med våra uppdragsgivare, brukare, utförare och våra medarbetare på TOTAL. Det ska vara en hållbar arkitektur i alla sina beståndsdelar. Vi tycker att arkitektur är viktigt. Vi vill åstadkomma en arkitektur som levererar mer än det mest förutsägbara.

Välkommen!

Kompetenser

Arkitektur

Arkitekturens möjligheter är avsevärda. Arkitektur påverkar oss i många avseenden. Det finns olika sorters arkitektur. Den gemensamma nämnaren är att den berör oss. På olika sätt. Vi vill åstadkomma en arkitektur som står stark genom tiden. Vi tror på en gemenskap i arbetet för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Målet måste delas av samtliga inblandade i kombination med en lyhördhet inför uppgiften. Vi formar och utvecklar något som ska vara kvar länge och fungera för alla. Det innebär ett stort ansvar. Men det är också det som gör det så otroligt spännande. Vi har en gedigen erfarenhet av husbyggnad och planering. Den har vi erövrat under lång tid genom omfattande uppdrag med uppdragsgivare av alla slag, såväl offentliga som privata. Det gör oss starka. Vi tycker verkligen om det vi gör. Och vi har roligt tillsammans med våra uppdragsgivare. 

Urbanism/Stadsplanering

De bästa stadsutvecklingsprojekten är de som rymmer tydlig förankring i platsspecifika sammanhang och som vuxit fram med människans behov i centrum. I våra uppdrag skapar vi, utifrån denna uppfattning, team för att med så breda kunskapsbaser som möjligt kunna fördjupa våra analyser och därigenom forma välgrundade och bärande koncept samt genomarbetade strukturer. Inom TOTALs planeringsverksamhet arbetar vi dels med utredningar i tidiga skeden, dels med uppdrag inom ramen för kommunernas översikts­- och detaljplanearbete. Våra uppdragsgivare är såväl kommuner och kommunala bolag som privata markägare och exploatörer. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med detaljplaneprocessens olika skeden och planhandlingar. Beroende på våra uppdragsgivares behov ikläder vi oss ibland även mer omfattande roller, exempelvis som projekt­- och processledare. Vi tar ibland också fram förslag till samrådsredogörelser och granskningsutlåtanden som underlag för kommunens egen hantering och beslut. Inom kontoret finns stor vana att hantera samrådsprocesser med flera inblandade parter, samt med komplexa och ofta motstridiga intressen. TOTALs arbetsmetod inom plan-­ och utvecklingsuppdrag bygger i grunden på en idé om att genuin samverkan i processens alla skeden och med samtliga aktörer är vägen till framgång. Metoden ställer höga krav på förmåga till kommunikation, inlevelse och analys ­med genomförbarhet i fokus.

Sammanfattningsvis kan vår metod sägas vara särskilt bra på att:
∙ Tillvarata och utveckla olika parters visioner i tidiga skeden.
∙ Uppmärksamma de utvecklingsmöjligheter som finns i varje projekt och utveckla dessa i en kreativ samförståndsanda.
∙ Utarbeta ett slutligt förslag som är väl förankrat. Detta förenklar och förkortar i sin tur efterföljande arbete.

Landskap

Byggnader utan landskapsplanering är byggnader utan sammanhang. Vår grundfilosofi att arbeta tillsammans och tvärdisciplinärt för att uppnå en helhet säger oss att arkitektur behöver bra landskapsarkitektur för att lyckas. Oavsett vilken typ av miljö som ska gestaltas. Den ska ge livet extra innehåll med sin förmåga att skapa skeenden och påvisa skeenden genom t.ex. växters cykler. Landskapet är en oumbärlig mellanrumsform som hjälper till att definiera och ge stadga åt bebyggelsen. Med en väl gestaltad utemiljö uppnås en högre livskvalité. Vi arbetar med en kvalitets- och värdehöjande landskapsarkitektur i alla skeden från skisser och projektering till genomförande.

Varsam ombyggnad

Ombyggnad, kulturmiljöer, fastighetsutveckling. Vi har hög kompetens när det gäller att förnya fastigheter. Med lång erfarenhet från många olika slags projekt kan vi ge en analys och åtgärdsförslag med god genomförbarhet. Vi ser till helheten och vill tillsammans med våra uppdragsgivare utveckla fastigheter med sina befintliga eller nya funktioner, med effektiva energilösningar, med god ekonomi och inte minst med kulturvärdena i behåll.
Vi åtar oss projektering av byggnader från alla tidsepoker, från stambyte och enkel ombyggnad till kvalificerad restaurering. Vi har god kunskap om olika tiders byggnadstyper vad gäller kulturhistoriska värden och byggnadsteknik.
Vi driver ombyggnadsprojekten analytiskt, med stort engagemang, fasthet och tydlighet.
Våra ombyggnadsprojekt når fram till förväntad kvalitet och hållbara lösningar, som inte alltid är förutsägbara. Vi strävar efter god arkitektur såväl i det stora som i det lilla projektet, ”efter” ska alltid vara bättre än ”före”. Så tar vi ansvar för det gemensamma byggnadsarvet.

Miljöpolicy

Verksamheten är certifierad enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöstandard ISO 14001. Total Arkitektur och Urbanism AB skall utföra uppdrag inom arkitektur och samhällsplane­ring med högt ställda krav på miljöanpassning och kvalitet.

I vårt dagliga arbete skall vi eftersträva att uppfylla följande:
∙ Vi skall uppfylla och helst överträffa kraven i samhällets lagar och förordningar.
∙ I vårt arbete som leverantör av arkitekt- och konsulttjänster skall vi skapa goda livsbetingelser genom att arbeta efter en arkitektonisk och samhällsmässig helhetssyn och därvid beakta miljö- och resursmässiga aspekter.
∙ I vår interna och externa verksamhet skall vi fortlöpande förbättra våra rutiner genom att höja vår målsättning och förfina handlingsplanerna i vårt miljöarbete.
∙ Vi skall utbilda och motivera våra medarbetare att ansvarsfullt beakta miljöaspekterna i vår verksamhet.

 

Kontakt

TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB
Fyrverkarbacken 21
112 60 Stockholm

EPOST info@totalarkitektur.se
TEL +46 8 441 36 00
JOBBA MED OSS jobba@totalarkitektur.se

KARTA

 

Sofie Andersson
Arkitekt SAR/MSA
sofie.andersson@totalarkitektur.se

 

Nina Aidas
Arkitekt SAR/MSA
nina.aidas@totalarkitektur.se

 

Agnes Bejersten
Arkitekt SAR/MSA
agnes.bejersten@totalarkitektur.se

 

Ingrid Bernerstedt
Arkitekt SAR/MSA
ingrid.bernerstedt@totalarkitektur.se

 

Louise Danils
Administratör
louise.danils@totalarkitektur.se

 

Dominik Dybek
Arkitekt SAR/MSA
dominik.dybek@totalarkitektur.se

 

Sanna Edqvist
Arkitekt SAR/MSA
sanna.edqvist@totalarkitektur.se

 

Emma Ekman (föräldraledig)
Arkitekt MSA
emma.ekman@totalarkitektur.se

Caroline Fleming
Arkitekt SAR/MSA
caroline.fleming@totalarkitektur.se

 

Johan Granqvist
Arkitekt SAR/MSA
johan.granqvist@totalarkitektur.se

 

Gustav Hedman
Byggnadsingenjör
gustav.hedman@totalarkitektur.se

 

Thyra Häggstam
Landskapsarkitekt LAR/MSA
thyra.haggstam@totalarkitektur.se

 

Hanna Höij (föräldraledig)
Landskapsarkitekt LAR/MSA
hanna.hoij@totalarkitektur.se

 

Charlotta Johansson
Arkitekt MSA
charlotta.johansson@totalarkitektur.se

 

David Jones
Arkitekt SAR/MSA, Planeringsarkitekt FPR/MSA
david.jones@totalarkitektur.se

 

Ann Kessler
Arkitekt SAR/MSA
ann.kessler@totalarkitektur.se

 

Andreas Palme
Arkitekt SAR/MSA
andreas.palme@totalarkitektur.se

Martin Piazzolla
Arkitekt
martin.piazzolla@totalarkitektur.se

 

Johanna Permert (föräldraledig)
Arkitekt SAR/MSA
johanna.permert@totalarkitektur.se

 

Sofia Priftis (tjänstledig)
Arkitekt
sofia.priftis@totalarkitektur.se

 

Emelie Roupe
Landskapsarkitekt LAR/MSA
emelie.roupe@totalarkitektur.se

 

Åsa Sundström
Byggnadsingenjör
asa.sundstrom@totalarkitektur.se

 

Kjell Wahlström
Arkitekt SAR/MSA
kjell.wahlstrom@totalarkitektur.se

 

Alexis Zachariadis
Arkitekt SAR/MSA
alexis.zachariadis@totalarkitektur.se

 

Johanna Örnebjär Hain
Arkitekt MSA
johanna.ornebjar@totalarkitektur.se

 

 

 

 

Back to Top