Arkitektur

Fokus

TOTALLY YOURS

Det är högt i tak på kontoret. Tillsammans undersöker vi arkitekturens möjligheter utifrån det projektspecifika. Vi låter arbetet genomsyras av kreativitet och behåller nyfikenheten. Tack vare bredd och kompetens kan vi förverkliga visioner. Vi materialiserar drömmar. Vårt team är sammansatt av arkitekter, planerare, ingenjörer och landskapsarkitekter. Vi arbetar tvärdisciplinärt och använder alla kompetenser kontoret har. Vi har förmågan och erfarenheten att genomföra riktigt stora projekt.
Tillsammans ska vi forma en hållbar arkitektur bortom det förutsägbara”, så lyder vår slogan. Den ska hjälpa oss och våra samarbetspartners att utveckla en kvalitet i projekten som gör alla stolta och nöjda lång tid framöver. Med ledorden tillsammans, hållbar och arkitektur vill vi tala om att vi gör projekt tillsammans med våra uppdragsgivare, brukare, utförare och våra medarbetare på TOTAL. Det ska vara en hållbar arkitektur i alla sina beståndsdelar. Vi tycker att arkitektur är viktigt. Vi vill åstadkomma en arkitektur som levererar mer än det mest förutsägbara.

Välkommen!

Kompetenser

Arkitektur

Arkitekturens möjligheter är avsevärda. Arkitektur påverkar oss i många avseenden. Det finns olika sorters arkitektur. Den gemensamma nämnaren är att den berör oss. På olika sätt. Vi vill åstadkomma en arkitektur som står stark genom tiden. Vi tror på en gemenskap i arbetet för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Målet måste delas av samtliga inblandade i kombination med en lyhördhet inför uppgiften. Vi formar och utvecklar något som ska vara kvar länge och fungera för alla. Det innebär ett stort ansvar. Men det är också det som gör det så otroligt spännande. Vi har en gedigen erfarenhet av husbyggnad och planering. Den har vi erövrat under lång tid genom omfattande uppdrag med uppdragsgivare av alla slag såväl offentliga uppdragsgivare som privata. Det gör oss starka. Vi tycker verkligen om det vi gör. Och vi har roligt tillsammans med våra uppdragsgivare. 

Urbanism/Stadsplanering

De bästa stadsutvecklingsprojekten är de som rymmer tydlig förankring i platsspecifika sammanhang och som vuxit fram med människans behov i centrum. I våra uppdrag skapar vi, utifrån denna uppfattning, team för att med så breda kunskapsbaser som möjligt kunna fördjupa våra analyser och därigenom forma välgrundade och bärande koncept samt genomarbetade strukturer. Inom TOTALs planeringsverksamt arbetar vi dels med utredningar i tidiga skeden, dels med uppdrag inom ramen för kommunernas översikts­ och detaljplanearbete. Våra uppdragsgivare är såväl kommuner och kommunala bolag som privata markägare och exploatörer. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med detaljplaneprocessens olika skeden och planhandlingar. Beroende på våra uppdragsgivares behov ikläder vi oss ibland även mer omfattande roller, exempelvis som projekt­ och processledare. Vi tar ibland också fram förslag till samrådsredogörelser och granskningsutlåtanden som underlag för kommunens egen hantering och beslut. Inom kontoret finns stor vana att hantera samrådsprocesser med flera inblandade parter, samt med komplexa och ofta motstridiga intressen. TOTALs arbetsmetod inom plan­ och utvecklingsuppdrag bygger i grunden på en idé om att genuin samverkan i processens alla skeden och med samtliga aktörer är vägen till framgång. Metoden ställer höga krav på förmåga till kommunikation, inlevelse och analys ­ med genomförbarhet i fokus.

Sammanfattningsvis kan vår metod sägas vara särskilt bra på att:
∙ Tillvarata och utveckla olika parters visioner i tidiga skeden.
∙ Uppmärksamma de utvecklingsmöjligheter som finns i varje projekt och utveckla dessa i en kreativ samförståndsanda.
∙ Utarbeta ett slutligt förslag som är väl förankrat. Detta förenklar och förkortar i sin tur efterföljande arbete.

Landskap

Byggnader utan landskapsplanering är byggnader utan sammanhang. Vår grundfilosofi att arbeta tillsammans och tvärdisciplinärt för att uppnå en helhet säger oss att arkitektur behöver bra landskapsarkitektur för att lyckas. Oavsett vilken typ av miljö som ska gestaltas. Den ska ge livet extra innehåll med sin förmåga att skapa skeenden och påvisa skeenden genom t.ex. växters cykler. Landskapet är en oumbärlig mellanrumsform som hjälper till att definiera och ge stadga åt bebyggelsen. Med en väl gestaltad utemiljö uppnås en högre livskvalité. Vi arbetar med en kvalitets- och värdehöjande landskapsarkitektur i alla skeden från skisser och projektering till genomförande.

Varsam ombyggnad

Ombyggnad, kulturmiljöer, fastighetsutveckling. Vi har hög kompetens när det gäller att förnya fastigheter. Med lång erfarenhet från många olika slags projekt kan vi ge en analys och åtgärdsförslag med god genomförbarhet. Vi ser till helheten och vill tillsammans med våra uppdragsgivare utveckla fastigheter med sina befintliga eller nya funktioner, med effektiva energilösningar, med god ekonomi och inte minst med kulturvärdena i behåll.
Vi åtar oss projektering av byggnader från alla tidsepoker, från stambyte och enkel ombyggnad till kvalificerad restaurering. Vi har god kunskap om olika tiders byggnadstyper vad gäller kulturhistoriska värden och byggnadsteknik.
Vi driver ombyggnadsprojekten analytiskt, med stort engagemang, fasthet och tydlighet.
Våra ombyggnadsprojekt når fram till förväntad kvalitet och hållbara lösningar, som inte alltid är förutsägbara. Vi strävar efter god arkitektur  såväl i det stora som i det lilla projektet, ”efter” ska alltid vara bättre än ”före”. Så tar vi ansvar för det gemensamma byggnadsarvet.

Visualisering

 

Plusmeny


Vi åtar oss gärna rollen som projekteringsledare. Vi har många gånger fått uppdrag att vara generalkonsult och därigenom skaffat oss erfarenheter som breddat vår yrkesroll. Vi ser det som en fördel för projekten som helhet att vår arkitektroll även omfattas av projekteringsledning för att på ett effektivt sätt styra projekteringen mot uppsatta mål och tider.
Vi erbjuder självklart Byggnadsinformationsmodellering när det efterfrågas.
Kontoret har deltagit i forskningsprojekt med stöd från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), med syftet att ta fram metoder för BIM-projektering i små och medelstora projekt. Vi arbetar i huvudsak med programvara från AutoDesk.
Vi kan erbjuda kompetens för att leda arbetet med certifiering av byggnader i Miljöbyggnad vid nyproduktion och ombyggnad. Vi är nämligen certifierade inom området. Genom att anlita en certifierad Miljöbyggsamordnare ökar möjligheterna att redovisningen blir rätt från början och att klassningsarbetet blir kostnadseffektivt.
Byggherrarna ålades 2009 att verka för bättre arbetsmiljö i byggbranschen. Då uppstod behovet av specialkompetens inom området Byggarbetsmiljösamordning. Kontoret har certifierade BAS P handläggare. Och kan därigenom erbjuda tjänster inom området.
Innehåll kommer

KONTAKT

TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB
Fyrverkarbacken 21
112 60 Stockholm

EPOST info@totalarkitektur.se
TEL +46 8 441 36 00

KARTA

 

Total Personalbilder LR-3
Agnes Bejersten
Arkitekt SAR/MSA
agnes.bejersten@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-22
Thomas Bernerstedt
Arkitekt SAR/MSA
thomas.bernerstedt@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-21
Emma Ekman
Arkitekt
emma.ekman@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-14
Caroline Fleming
Arkitekt SAR/MSA
caroline.fleming@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-6
Elin Friberg
Arkitekt MSA
elin.friberg@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-16
Johan Granqvist
Arkitekt SAR/MSA
johan.granqvist@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-4
Anna Hammarbäck
Arkitekt MSA
anna.hammarback@totalarkitektur.se

Total Personalbilder LR-12
Julia Hannu
Arkitekt
julia.hannu@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-23
Charlotta Johansson
Arkitekt MSA
charlotta.johansson@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-5
Gabriel Karlén
Arkitekt MSA
gabriel.karlen@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-7
Ann Kessler
Arkitekt SAR/MSA
ann.kessler@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-2
Assienah Mooki Morosini
Planarkitekt
assienah.m.morosini@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-NONE
Åke Nygren
Arkitekt SAR/MSA, MA
ake.nygren@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-20
Andreas Palme
Arkitekt SAR/MSA
andreas.palme@totalarkitektur.se

Total Personalbilder LR-1
Emelie Roupe
Landskapsarkitekt LAR/MSA
emelie.roupe@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-18
Britt Sandberg
Administratör
britt.sandberg@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-17
Åsa Sundström
Byggnadsingenjör
asa.sundstrom@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-15
Pål Tyllström
Arkitekt SAR/MSA, IT-ansvarig
pal.tyllstrom@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-13
Kjell Wahlström
Arkitekt SAR/MSA
kjell.wahlstrom@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-19
Alexis Zachariadis
Arkitekt SAR/MSA
alexis.zachariadis@totalarkitektur.se

 

Total Personalbilder LR-11
Johanna Örnebjär
Arkitekt MSA
johanna.ornebjar@totalarkitektur.se

 

 

 

 

Back to Top